Algemene voorwaarden

Hier komt een subtitel

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten
opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB),
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40596609.

I ALGEMEEN
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door een groothandelaar
(hierna te noemen “verkoper”) gedane aanbiedingen en tussen verkoper en een
cliënt (hierna te noemen “koper”) gesloten overeenkomsten, alsmede de
uitvoering daarvan.
2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen partijen
schriftelijk overeen te komen. Zij genieten voorrang op deze Algemene
Voorwaarden.

II AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een
aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door koper aanvaard, heeft
verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke
acceptatie van de order door verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.
3. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.

III PRIJZEN
1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld.
2. De prijzen zijn af bedrijf verkoper.
3. In de prijs zijn geen omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen en
heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten van
laden en lossen, emballage, transport, verzekering, en dergelijke begrepen.
4. De prijzen zijn genoteerd in Euros, tenzij op de factuur een andere valuta is
vermeld.
IV LEVERING EN LEVERINGSTIJD
1. Door verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij

Kies voor kwaliteit

  • Meer dan 15.000 producten
  • Een vast contactpersoon
  • Persoonlijk advies
  • Meer dan 50 jaar ervaring

Over van der Plas